webPortal STIJENA

Kako ostvariti pravo na povrat poreza na dohodak

Pravo na povrat poreza na dohodak mogu ostvariti porezni obveznici, odnosno gra?ani koji su u protekloj godini uplatili više ili pogrešno uplatili odre?eni iznos poreza na dohodak. Dosta gra?ana, me?utim, i ne zna za ovo svoje pravo te u nastavku možete pro?itati kako ga ostvariti.


"Da bi porezni obveznik ostvario pravo na povrat poreza na dohodak, on je dužan da podnese Godišnju prijavu poreza na dohodak Obrazac GPD -1051 i dokumentaciju kojom ?e dokazati da ima pravo na povrat. Godišnja prijava poreza na dohodak Obrazac GPD -1051 podnosi se do 31. marta za prethodnu godinu. Na osnovu godišnje prijave utvrdit ?e se kona?an obra?un porezne obaveze", naveli su iz Porezne uprave FBiH.

Kako su pojasnili, ukupni dohodak poreznog obveznika umanjivat ?e se za:
-li?ne odbitke
-upla?ene premije za dobrovoljno životno osiguranje
-iznos troškova koji se odnose na zdravstvene usluge i nabavku lijekova
-iznos kamate pla?ene za stambeni kredit

Porezna kartica kao osnov

Pravo na li?ne odbitke porezni obveznik može ostvariti samo na osnovu porezne kartice koju mu je, na njegov zahtjev, izdala Porezna uprava FBiH.

"Obveznik poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti pravo na umanjenje porezne osnovice za odgovaraju?i iznos li?nih odbitaka može ostvariti ve? u toku poreznog perioda kod utvr?ivanja mjese?nih akontacija poreza na dohodak, tj. kod obra?unavanja poreza na ispla?enu pla?u ili po isteku poreznog perioda na osnovu godišnje porezne prijave, odnosno pri utvr?ivanju godišnje osnovice poreza na dohodak za protekli porezni period.

Rezidentni obveznici poreza na dohodak po osnovu samostalnih djelatnosti ili po osnovu imovine i imovinskih prava, osim onih kojima je porez na dohodak obra?unat i napla?en kao kona?na porezna obaveza po odbitku, li?ne odbitke mogu utvrditi na osnovu porezne kartice i uzeti ih u obzir kod utvr?ivanja godišnje osnovice poreza na dohodak za protekli porezni period", dodaju naši sagovornici.

Rezidentnim poreznim obveznicima ukupan iznos ostvarenog dohotka umanjuje se za osnovni li?ni odbitak u iznosu od 3.600,00 KM za kalendarsku godinu, odnosno 300,00 KM mjese?no. Rezidentni porezni obveznici imaju pravo i na li?ni odbitak, u procentu od osnovnog li?nog odbitka, za izdržavane ?lanove uže porodice:

- 0,5 za bra?nog druga (150,00 KM mjese?no),
- 0,5 za prvo dijete (150,00 KM mjese?no),
- 0,7 za drugo dijete (210,00 KM mjese?no),
- 0,9 za tre?e i svako sljede?e dijete (270,00 KM mjese?no),
- 0,3 za drugog ?lana uže porodice (90,00 KM mjese?no),
- 0,3 za utvr?enu invalidnost poreznog obveznika i svakog ?lana uže porodice koje porezni obveznik izdržava (90,00 KM mjese?no).

Izdržavani ?lanovi uže porodice su: izdržavana djeca, bra?ni drug, roditelji poreznog obveznika i roditelji njegovog bra?nog druga, preci i potomci u prvoj liniji, ukoliko žive u zajedni?kom doma?instvu sa poreznim obveznikom te bivši bra?ni drug i djeca za koju porezni obveznik pla?a alimentaciju.

Iz Federalne porezne uprave napominju kako je porezni obveznik dužan uz Godišnju prijavu poreza na dohodak Obrazac GPD - 1051 priložiti sljede?u dokumentaciju:

- za dohodak od nesamostalne djelatnosti fotokopiju Godišnjeg izvještaja o ukupno ispla?enim pla?ama i drugim li?nim primanjima Obrazac GIP-1022
- za dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti sli?nih obrtu, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva Specifikaciju za utvr?ivanje dohotka od samostalne djelatnosti - Obrazac SPR-1053, popisnu listu dugotrajne imovine Obrazac PLDI-1043, ugovore i dokumentaciju o otu?enju djelatnosti i dokumentaciju o udjelu o zajedni?kom dohotku.

Za dohodak od samostalnih djelatnosti:

- slobodnih zanimanja (samostalna djelatnost novinara, umjetnika i sportista) koji se oporezuju po odbitku,
- drugih samostalnih djelatnosti (djelatnost ?lanova skupština i nadzornih odbora privrednih društava, upravnih odbora, ste?ajnih upravitelja i sudija porotnika koji nemaju svojstvo zaposlenika u sudu, povremene samostalne djelatnosti kao što su: povremene djelatnosti nau?nika, umjetnika, stru?njaka, novinara, sudskih vještaka, trgova?kih putnika, akvizitera, sportskih sudija i delegata i druge djelatnosti koje se obavljaju uz neku osnovnu samostalnu ili nesamostalnu djelatnost)

- za dohodak od imovine i imovinskih prava, za dohodak od ulaganja kapitala
- za dohodak od nagradnih igara i igara na sre?u i dohodak od nesamostalne djelatnosti prilaže se godišnji izvještaj isplatioca dohotka o obra?unatom, obustavljenom i upla?enom porezu po odbitku.

Rezidentnom poreznom obvezniku može se, na osnovu godišnje porezne prijave i vjerodostojne dokumentacije, priznati li?ni odbitak za:

- upla?ene premije za životno osiguranje koje ima karakter štednje
- iznos troškova koji padaju na teret poreznog obveznika, a odnose se na zdravstvene usluge, nabavku lijekova registriranih u Federaciji na osnovu recepta izdatog od ovlaštene zdravstvene ustanove i nabavku ortopedskih pomagala i protetskih nadomjestaka u Federaciji
- iznos kamate pla?ene na stambeni kredit koji je porezni obveznik uzeo radi kupovine ili izgradnje odgovaraju?eg stana kojim (prvi put) rješava svoj stambeni problem.

Potrebna dokumentacija koja se predaje uz Godišnju prijavu poreza na dohodak Obrazac GPD -1051 za priznavanje dijela li?nog odbitka su dokazi o:

- upla?enim premijama osiguranja – fotokopija naloga o uplati premije
- stvarnim troškovima za zdravstvene usluge i nabavku ortopedskih pomagala za vlastite potrebe ili za izdržavane ?lanove uže porodice, pod uslovom da dokumentacija glasi na ime i prezime poreznog obveznika (originalni ra?uni zdravstvenih ustanova, potvrda o participaciji, dokazi o pla?anju troškova te izjava da za tu svrhu nije primljena donacija)
- pla?enim kamatama na stambeni kredit, ako posjeduje vjerodostojnu dokumentaciju kojom može dokazati da prvi put rješava svoj stambeni problem – fotokopija ugovora o kreditu, dokaz o pla?enim kamatama u toku poreznog perioda za koji se podnosi godišnja prijava, dokaze da obveznik i njegov bra?ni drug ne posjeduju nepokretnu imovinu, odnosno dokaz da su sredstvima odobrenog stambenog kredita nabavili ili namjeravaju nabaviti, odnosno izgraditi stambeni objekt kojim prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje.

Šta je ?ija nadležnost

Iz Porezne uprave FBiH naglašavaju da je u njihovoj nadležnosti donošenje rješenja za povrat više upla?enog poreza na dohodak, dok su za povrat sredstava po rješenjima o utvr?ivanju prava na povrat više upla?enog poreza na dohodak nadležna kantonalna ministarstva finansija, koja trebaju izdati odgovaraju?e naloge za povrat sredstava na konkretne ra?une poreznih obveznika gra?ana, a na teret kantonalnog budžeta.

Iz Poreske uprave RS-a su još u decembru prošle godine obavijestili porezne obveznike kojima je Uprava izdala poresku karticu-izvod za 2012. godinu - da je mogu koristiti i u ovoj godini, bez obaveze podnošenja novog zahtjeva, izuzev u slu?aju promjene podataka o broju izdržavanih ?lanova i visine kamate na stambeni kredit.

"Porezni obveznici kojima je izdata porezna kartica-izvod za 2012. godinu, a kod kojih je došlo do promjena uslova za ostvarivanje ovog prava dužni su bili najkasnije do 31. decembra prošle godine podnijeti zahtjev za izdavanje porezne kartice - Obrazac 1001, popunjen na osnovu otplatnog plana stambenog kredita za 2013. godinu (za izgradnju/nabavku jedne i jedine nekretnine), odnosno dokumentacije o promjeni podataka u ostvarivanju obima prava po osnovu izdržavanih ?lanova porodice. Da bi porezni obveznici ostvarili pravo na umanjene porezne osnovice na mjese?nom nivou, potrebno je da poreznu karticu-izvod za 2013. godinu, koju je izdala Poreska uprava RS-a, predaju isplatiocu oporezivog dohotka", naveli su iz Poreske uprave RS-a.

(Klix.ba)

Pro?itajte i.....

Written on 28/01/2015, 16:23 by emir
kemal-monteno-sahranjen-uz-pjesmu-qsarajevo-ljubavi-mojaqKemal Monteno je sahranjen u svom Sarajevu. Njegovo vje?no po?ivalište od danas je groblje Bare. Uz suze, ali u tišini i bolu od njega se oprostilo Sarajevo. Ansambl Corona je na grobnom mjes...
Written on 18/01/2013, 19:40 by admin
mozete-li-vjerovati-ova-dvojica-uglednih-sarajlija-ostali-su-duzni-na-hiljade-maraka-ne-plativsi-ljetovanjePortal Doznajemo.com došao je do neo?ekivane informacije da su dvojica vrlo uglednih Sarajlija, maestro Vlado Podany i glumac Milan Pavlovi?, ostali dužni preko 7.000 konvertibilnih maraka turisti?k...
Written on 10/02/2013, 14:25 by emir
ostvario-americki-san-pastir-pokrenuo-jogurt-revoluciju-i-postao-milijarder'Pastir' iz isto?ne Turske došao je u Sjedinjene Države, proizveo jogurt i za manje od šest godina postao milijarder! Pri?a je to Hamdija Ulukayja koji je ostvario svoj 'ameri?ki san'.  Ha...
left

Zabava

Linkovi