webPortal STIJENA

Prosje?an radnik u skandinavskim zemljama ima satnicu 25 eura

Za bruto satnicu od 25 eura, koliko je pla?en prosje?an radnik u skandinavskim zemljama, bh. radnik mora da radi skoro osam sati, odnosno ?itav jedan radni dan.

Do ovih podataka došli smo na osnovu najnovijeg izvještaja Eurostata, koji se odnosi na bruto cijenu rada, a koji pokazuje da je prosje?na bruto satnica u BiH i do osam puta manja nego u razvijenim evropskim zemljama.

Tako su satnice najbolje u Danskoj i Norveškoj, gdje iznose 25 eura, a najmanje u Rumuniji dva i Bugarskoj 1,50 eura, dok kod nas prosje?na bruto satnica iznosi oko 3,5 eura.

Razlika u platama izme?u Skandinavaca i ostalih, posebno balkanskih zemalja, je ogromna. Me?utim, razlika u standardu nešto je blaža nakon što se vrijednost plata iskaže kroz koli?ine robe i usluga koje mogu biti kupljene na lokalnom tržištu.

Ismet Bajramovi?, predsjednik Samostalnog sindikata BiH, kazao je da se do prosje?ne bruto satnice dolazi tako što se prosje?na bruto plata, koja u BiH iznosi 1.300 KM podijeli sa 176, prosje?nim brojem radnih sati.

"Kada se poredi naša plata i EU, mogu samo re?i da je naša cijena rada ispod svih nivoa. Naša primanja su posebno ispod svih dopuštenih nivoa kada su u pitanju potroša?ke cijene, jer evo neka svako sam izra?una šta se može kupiti za 3,6 eura, a šta za 25 koliko za sat vremena rada dobije jedan Danac", istakao je Bajramovi?.

On je istakao da je još gore što se kod nas ni ta satnica, koliko god da je mala, ne poštuje jer poslodavci ispla?uju naj?eš?e minimalnu cijenu rada, odnosno minimalnu satnicu.

Danko Ruži?i?, predsjednik Granskog sindikata radnika tekstila, kože i obu?e RS, složio se da je cijena rada kod nas daleko ispod svih i prosje?nih i minimalnih cijena rada u ostalim zemljama.

"Iako naši poslodavci dobijaju brojne benefite, kao što je podsticaj za izvoz proizvoda koje mi proizvodimo, cijena rada se u našem sektoru nije mijenjala godinama. Nikako ne možemo sa poslodavcima da postignemo dogovor o pove?anju minimalne cijene rada, koja trenutno iznosi 117 KM", istakao je Ruži?i?.

On je precizirao da prosje?na satnica kod radnika tekstila, kože i obu?e iznosi 2,6, a minimalna 2,01 KM.

Mesud Lakota, sekretar Udruženja za zaštitu prava potroša?a BiH, kazao je da su radnici i gra?ani BiH na samoj margini kada su u pitanju primanja i ono što se za taj iznos plata mogu kupiti.

"Uporedite šta se može za 3,5 eura kupiti kod nas i kako se od takve satnice može živjeti. To je sramota, najgore je što te najniže plate i satnice imaju oni najsiromašniji radnici koji rade u uslužnim djelatnostima, koji nemaju ni praznika ni bilo kojeg drugog prava", istakao je Lakota.

(nezavisne novine)

Pro?itajte i.....

Written on 24/01/2013, 08:36 by admin
sud-presudio-u-korist-kozeAustralijski sud oslobodio je danas jednu kozu optužbe za vandalizam, zbog toga što je pojela cvije?e sa jedne aleje u centru Sidneja. Koza po imenu Geri ?ekala je ispred sudnice dok se njen vlasn...
Written on 17/01/2013, 14:14 by admin
zbrinjavanje-pasa-lutalica-u-bihacuObaještavaju se gra?ani da je op?ina Biha? organizirala zajedni?ko djelovanje JKP "Komrad" d.o.o. Biha?, JP "Veterinarska stanica" Biha?,Službe za inspekcijske poslove. te UG "Spas" Biha?, ...
Written on 28/03/2014, 09:45 by admin
posljednje-pripreme-za-otvaranje-bau-centra-halko-u-cazinu-fotoOsnovna djelatnost uspješnog rada kompanije Halko ve? dugi niz godina jeste prodaja gra?evinskog materijala. Prije dvije godine, investiranje u tvornicu stiropora u Stijeni otpo?ela je proizvodnj...
left

Zabava

Linkovi