webPortal STIJENA

Uskoro po?inje izgradnja savremenog zatvora u BiH

Na tender za izgradnju državnog zatvora u Isto?nom Sarajevu, ?iji je po?etak gradnje planiran na jesen ove
godine, do sada se prijavio veliki broj doma?ih i stranih firmi.
Glasnogovornica Ministarstva pravde BiH Marina Baki? isti?e da je Ministarstvo veoma zadovoljno dosadašnjim odzivom ponu?a?a, napominju?i da je rok za dostavljanje ponuda 12. juni.
"Uslovi prijave su jasni i transparentni, jer je rije? o me?unarodnom tenderu, raspisanom u skladu sa uslovima koje propisuje otvoreni postupak. Objava tendera uslijedila je nakon što su za to stvoreni svi potrebni uslovi", precizira Baki?eva za Srnu.
Ona podsje?a da su stvaranju uslova za po?etak glavnih radova prethodile brojne aktivnosti na pripremi novog projekta i njegovoj reviziji.
Završeni su obimni tehni?ki i gra?evinski pripremni radovi, uklju?uju?i izgradnju pristupnog puta i pripadaju?e rasvjete, geomehani?ka ispitivanja i deminiranje terena, izrada testnih bunara, te brojne druge aktivnosti, a raspisan je i tender za vršenje nadzora nad izvo?enjem radova.
Baki?eva potvr?uje da su osigurana finansijska sredstva za dovršetak ovog projekta, preciziraju?i da ?e projekat najve?im dijelom biti finansiran iz donatorskih i kreditnih, a dijelom i doma?ih sredstava, s tim da ?e kreditna sredstva biti korištena isklju?ivo po potrebi.
Troškove izrade finansirala je EU, dok su troškovi gradnje, prema novom projektu, procijenjeni na 77 miliona KM.
"Važno je naglasiti da se ne radi o porastu troškova. Novi projekat predvi?a objekat duplo ve?e površine od objekta koji je ranije planiran, tako da se ne može govoriti o bilo kakvom poskupljenju“, istakla je Baki?eva.
Površina zatvora je pove?ana, jer evropski standardi zahtijevaju princip: jedan zatvorenik - jedna ?elija. 
"?injenica da ?e ve?ina zatvorenika po 22 sata dnevno provoditi sami u ?eliji od 22 metara kvadratnih, jasno govori da ?e ova savremena `kaznionica` u potpunosti služiti svrsi“, ocijenila je ona. 
Osim toga, u projekat su sada uklju?eni i troškovi gradnje pristupnog puta, izgradnja bezbjednosnih sistema visokog nivoa, normalizacije zatvorskog života, poja?anih mjera energetske efikasnosti, kao i drugi troškovi koji su neophodni za izgradnju objekta.
Zna?ajan dio sredstava bit ?e utrošen na najnovije visokosigurnosne sisteme, jer ?e u državnom zatvoru kaznu izdržavati najopasniji osu?enici i pritvorenici, ratni zlo?inci i drugi najteži prestupnici u svim oblicima kriminala. 
Zatvor ?e imati poseban blok za agresivne zatvorenike, a po potrebi ?e biti osiguravana sva potrebna ljekarska zaštita, bez napuštanja zatvorskog kruga.
Kaznu ?e izdržavati 348 osu?enika i pritvorenika Suda BiH, a smještanje najtežih osu?enika u ovaj zatvor rasteretit ?e kapacitete drugih kazneno-popravnih institucija i omogu?iti resocijalizaciju osoba osu?enih za lakše oblike kriminala.
"Kada je rije? o finansijskim sredstvima važno je ista?i da je izgradnja ovog objekta, prije svega, dugoro?na investicija i da se radi o privrednom objektu od koga ?e najviše koristi imati lokalno stanovništvo“, naglasila je Baki?eva.
Navode?i da je budžet opštine Isto?na Ilidža u prethodnom periodu zna?ajno pove?an na ra?un ove investicije, Baki?eva precizira da je ovoj opštini samo na ime renti i ure?enja gra?evinskog zemljišta do sada ispla?eno milion i po konvertibilnih maraka, dok je zadnja tranša bila na ime dobijanja gra?evinske dozvole i iznosi 48.000 KM.
Izvor: SRNA

Pro?itajte i.....

Written on 25/12/2012, 16:10 by admin
cokolada-smiruje-kasaljNAU?NICI stalno otkrivaju nova svojstva odre?enih namirnica, posebno ?okolade. Tako je nedavno britanski nau?ni tim sproveo istraživanje u kojem je u?estvovalo 300 osoba koje pate od hroni?no...
Written on 03/01/2013, 20:17 by emir
naucite-kako-s-novcem-osam-nacina-da-plata-traje-mjesec-danaNovac vam izmi?e iz ruku kao sitan pijesak, imate osje?aj da nikada nemate dovoljno para, a plata traje desetak dana? Otkrivamo vam ''rupe'' kroz koje se novac naj?eš?e izvla?i KAŠNJENJE SA PLA?ANJ...
Written on 04/07/2014, 12:19 by emir
kuranska-geografija-zasto-je-mekka-centar-planete-zemljeSvaku osobu koja se zanima o vrijednostima i svrsishodnosti svega stvorenog na ovoj planeti zaokuplja jedno vrlo bitno pitanje: Zašto je Uzvišeni odabrao Mekku da bude odredište Njegovoj ku?i...
left

Zabava

Linkovi