webPortal STIJENA

VRIJEDNOST RAMAZANSKOG POSTA I NJEGOVO ISPRAVNO POIMANJE

džamija Vilenja?aCijenjena i uvažena braco i sestre, stigao nam je ?asni mjesec i velika svecanost u kojoj Allah, dž.š.,

umnožava nagradu za uradena djela, obilno daruje i otvara vrata dobra svakom onom ko žudi za dobrom. Mjesec natkriven Allahovom milošcu sa sobom donosi oslobadanje velikog broja ljudi od džehennemskih okova. Ako malo prelistamo stranice hadiskih zbirki u kojima je sabrano svjetlo Poslanicke riznice, uo?it cemo mnogobrojne hadise koji potvrduju ovo što smo rekli i na upecatljiv, ubjedljiv i primamljiv nacin pozivaju ljude ka riznicama dobra, srece i milosti koje posjeduje njihov Gospodar

Hadisi o Ramazanu
 
Hadis Ebu Hurejre u kome se navodi da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
 
“Rekao je Uzvišeni Allah: “Svako djelo koje uradi sin Ademov, pripada njemu, osim posta koji pripada Meni i Ja za njega posebno nagradujem.” Post je zaštita covjeku. Onaj ko bude postio, neka se cuva snošaja (polnog odnosa), i svega onog što vodi njemu i neka se ne prepire. Ako ga neko bude grdio (psovao) ili htio zapoceti kavgu sa njim, neka kaže: “Ja postim”. Tako mi Onoga u cijoj je ruci Muhammedova duša, zadah iz usta postaca ce biti ljepši kod Allaha na Sudnjem danu od mirisa mošusa. Postac ima dvije radosti; kada se iftari, raduje se iftaru, a kada susretne svoga Gospodara, raduje se svome postu.” (Bilježe ga Buhari 4/152 br.1904, Muslim 2/807 br.1151)

Rijeci Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:
 
” Kada nastupi prva noc ramazana, šejtani i nepokorni džini bivaju povezani u okove, pozatvaraju se sva vrata Džehennema i pootvaraju se sve džennetske kapije.” Svake noci ramazana doziva neki od Allahovih glasnika: “O ti koji žudiš za dobrom, pohrli, a ti koji žudiš za zlom, zastani. Svake noci Allah, dž.š., iskupljuje (oslobada) neke od Svojih robova od džehennemske vatre.” (Bilježi Tirmizi br.677, Nesai br.2107, Ibn Madže br.1643. Šejh Nasirudin el-Albani ocijenio je ovaj hadis dobrim u Sahihu-Džamiu’ br.759)
 
Rijeci Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:
 
” Post i Kur'an ce se zauzimati na Sudnjem danu za covjeka. Reci ce post: “Gospodaru! Ja sam ga sprijecio od hrane i prohtjeva u danima ramazana, zato mi dozvoli da se zauzimam za njega.” Reci ce Kur'an: “Gospodaru! Ja sam ga sprijecio da spava nocu, zato mi dozvoli da se zauzimam za njega. Nakon toga Allah ce im dozvoliti da se zauzimaju za njega.” (Bilježi ga Imam Ahmed u Musnedu tom II, 174 str. a šejh Albani ga je ocijenio ispravnim u Sahihul-Džamiu’ 3882)

Rijeci Poslanika, s.a.v.s.:
 
” Sedam je djela kod Allaha dž.š. Dva od njih su obvezavajuca (zahtijevajuca), dva donose jednostruku nagradu (kaznu), jedno se nagraduje desetorostruko, jedno sedamstorostruko, a za jedno se daje nagrada ciju velicinu zna samo Allah, dž.š. Što se tice djela koja su obvezavajuca ona su: iskreno obožavanje Allaha i nepripisivanje Allahu druga. Onaj ko sretne Allaha sa iskrenim ibadetom i ne bude Mu pripisao sudruga, obavezan mu je Džennet, a onaj ko Ga sretne nakon što Mu je pripisao sudruga, obavezan mu je Džehennem. Djela koja donose jednostruku nagradu (kaznu) su: loše djelo i namjera da se uradi dobro djelo. Onaj ko uradi loše djelo, bit ce kažnjen jednostruko, i onaj ko naumi uraditi dobro djelo, pa ga ne uradi, bit ce nagraden jednostruko. Onaj ko uradi dobro djelo, bit ce nagraden desetorostruko, a onaj ko udijeli imetak na Allahovom putu, bilo dinare bilo dirheme, imat ce sedamstorostruku nagradu. A što se tice djela ciju nagradu ne zna niko osim Allaha, to je post.” (Bilježi ga Ahmed tom IV, 345-346 str., Bejheki u Šu'abul-Iman tom VII, 198 str., Ibn Hibban u Sahihu tom VIII, 17. str., Hakim tom II, 87. str., lanac prenosioca ovog hadisa je vjerodostojan, kao što se navodi u Mudžme'uz-Zevaid tom I, 21. str.)
 
Odnos ljudi prema ramazanu

U svome odnosu prema ramazanu ljudi se mogu podijeliti na nekoliko vrsta:
 
– Oni koji docekuju ramazan sa velikom nestrpljivošcu, osjecaju veliku radost u njemu i natjecu se u cinjenju razlicitih vrsta ibadeta (dobrovoljnog namaza, sadake, savjetovanja, spominjanja Allaha, ucenja Kur'ana i sl.). Uzor ovoj skupini je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za kojeg kaže Ibn Abbas, r.a.:
 
” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio najdarežljiviji covjek, a njegova darežljivost posebno se isticala u ramazanu kada se sretao sa Džibrilom. Džibril mu je dolazio svaku noc i on je pred njim ucio Kur'an. U vrijeme susreta je bio darežljiviji od blagog povjetarca.” (Buhari)

– Oni koji docekuju i isprate ramazan bez ikakve posebne promjene. Ramazan na njih ostavlja slab uticaj i ne povecava se njihova želja za dobrom i natjecanjem u njemu. Nema sumnje da ova vrsta ljudi propušta veliku priliku, jer dobra djela dobijaju na vrijednosti u posebnim vremenskim periodima, a jedno od tih vremena je vrijeme mjeseca ramazana.
 
– Oni koji znaju za Allaha samo u ramazanu. Kada nastupi ramazan vidiš ih kako padaju Allahu na sedždu, odlaze u džamiju, izbjegavaju odredene javne grijehe(koje obicno rade) kao što je pijenje alkohola, uzimanje kamate, prevara u trgovini, zakidanje ljudskih prava, a samo što se završi ramazan, vidiš ih kako se žurno vracaju svim ili vecini grijeha, koje su ostavili u toku ramazana.

Rekao je Imam Ahmed i Fudajl ibn Ijjad za ovakvu vrstu ljudi:
 
” Loši li su ljudi koji znaju za Allaha samo u ramazanu. Porucujemo takvima da na taj nacin sami sebe varaju, pozivamo ih da se oslobode šejtanskih okova sacinjenih od lažnih obecanja i rijeci i da iskoriste želju (volju) koja se kod njih pojavila u ramazanu, za iskreno pokajanje i ostavljanje grijeha i nepokornosti Allahu, dž.š., a Allah je Taj koji prašta i prima pokajanje. Kaže Allah, dž.š.: “Ja praštam onome koji se pokaje, uzvjeruje, pocne raditi dobra djela, a zatim ustraje u tome.” (Prijevod znacenja – Ta ha, 82.)
 
– Oni koji ostavljaju hranu i pice, a ne ostavljaju ono što je puno bitnije, tj. grijehe. Mogu slobodno reci da veliki broj postaca ulazi u ovu skupinu i da je glavni razlog tome neispravno poimanje ramazanskog posta. Post je propisan da bi ljude odvratio od grijeha i poroka i da bi ih navikao na plemenite osobine kao što su lijepo ponašanje, ustrajnost, strpljivost i saosjecanje sa drugima, a ne da bi ispitao ljudske sposobnosti za ostavljanjem hrane i pica. Potvrdu za ovu konstataciju nalazimo u rijecima Allaha, dž.š.: “Propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas ne bi li ste se grijeha sacuvali.” (Prijevod znacenja – El-Bekare, 183.), i rijecima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:
 
” Allahu nije potrebno da covjek ostavlja hranu i pice ako nece ostaviti lažno svjedocenje i rad po njemu i vrijedanje drugih ljudi.” (Buhari)

Duhovna komponenta posta
 
Preciznije receno post ima svoju materijalnu i duhovnu komponentu. Duhovna komponenta je cilj dok je materijalna komponenta samo sredstvo do tog cilja. Zbog toga cemo u narednom tekstu kazati nešto više o duhovnoj strani posta, tj. o njegovim najbitnijim segmentima: postu srca, jezika i ociju.

Post srca
 
Vjernicko srce treba da ostavlja samodopadanje (umišljenost) što znaci: videnje vlastite licnosti na jednom zavidnom nivou i sa osobinama koje ne posjeduju drugi. Najbolji lijek za ovu vrstu bolesti je osvrtanje na hiljade manjkavosti i slabosti koje posjeduje i koje možda na tren zaboravi, jer je njegovo prirodno svojstvo zaborav. Nadam se da niko od nas ne bi volio da mu Onaj koji ne zaboravlja i zna ono što je vidljivo i nevidljivo, pokaže sve njegove pogreške, mahane i propuste pred ljudima. Vjernicko srce ostavlja zavist i mržnju koji upropaštavaju dobra djela, zatamnjuju srce i otežavaju na taj nacin kretanje covjeka ka njegovom Gospodaru. U Džennet nece uci osim cisto i sacuvano srce kao što kaže Allah, dž.š.:”Na dan kada nece nikakvo blago, a ni sinovi, od koristi biti, samo ce onaj koji Allahu srca cista dode spašen biti.” (Prijevod znacenja – Eš-Šu'ara’ 88.-89.)

Post jezika
 
Koliko je postaca upropastilo svoj post onoga trenutka kada su dozvolili da sa njihovih jezika izlaze otrovne, ružne i teške rijeci koje zagorcavaju život njihovim bližnjima, unose nemir u njihova srca i siju nered i nepravdu medu vjernicima? Jezik je izvor velikog broja zala i ne može ga pobijediti osim onaj koji uloži veliki trud i cesto moli Allaha da mu pomogne u tome. Najveca zla koja proizvodi jezik su: ogovaranje, laž, prenošenje tudih rijeci sa ciljem širenja nereda medu ljudima, bestidan govor, psovka, proklinjanje, lažno svjedocenje i dr.

Jezik može biti put ka dobru i ka zlu. Blago onome ko njime bude spominjao Allaha, tražio oprosta od Njega, hvalio Ga i slavio, zahvaljivao Mu i kajao se pred Njim, a teško onome ko njime bude narušavao casti drugih, vrijedao Allahove svetinje (mislimo na sve ono što je u Islamu sveto) i omalovažavao tude vrijednosti. Cijenjena i uvažena braco i sestre postaci! Ovlažite vaše jezike spominjanjem Allaha i ispravite njihove pogreške bogobojaznošcu i strahopoštovanjem prema vašem Velikom i Uzvišenom Gospodaru.

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
 
“Onaj ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka govori dobro ili neka šuti.”(Buhari i Muslim)
 
Post ociju

Post ociju se ocituje u njihovom cuvanju od onoga što je Allah zabranio, kao što je gledanje razvratnih slika (na TV ekranu i casopisima), tudih žena (ljudi) i sl. Oci su prolaz ili kapija koja vode srcu i onaj ko ne bude cuvao pogled od onoga što je zabranjeno, bit ce pogoden sa cetiri zla:
 
-Raštrkanost ili nesredenost srca

-Umaranje (slamanje) duše gledanjem u ono do cega ne može doci. -Gubitak slasti u ibadetu.

Kaže pjesnik: Pozdravi se sa svjetlošcu imana

ako ne sputaš svoje oci i ne budeš ih cuvao od harama

nece osjetiti slast imana osim onaj ko svoj pogled obara

– Kazna koju mu je Allah pripremio zbog narušavanja tude casti i gledanja tudih sramota. Suprotno ovome, onaj ko bude obarao pogled, snaci ce ga tri velika dobra: -Svjetlost u srcu, povecanje imana, bježanje šejtana od njega.

Specificnosti ramazana Povezivanje šejtana u okove i lance tako da ne mogu doci do Allahovih robova, postaca i odvratiti ih sa puta istine i dobra. Na ovaj nacin Allah, dž.š., ih pomaže i veže njihovog ljutog neprijatelja, koji poziva svoje sljedbenike da budu od stanovnika ognja užarenog. Zbog toga nalazimo kod postaca veliku želju za cinjenjem dobra i ostavljanjem zla, za razliku od drugih mjeseci.

Zadah iz usta postaca ljepši je kod Allaha od mirisa mošusa. Kada kažemo zadah (ar. haluf) mislimo na neugodni miris koji dolazi iz usta usljed ispražnjenosti želuca od hrane. Taj zadah je ljudima neprijatan (neugodan) ali je, kao što smo culi, kod Allaha ljepši od mirisa mošusa. Razlog tome je što je on produkt ibadeta i pokornosti Allahu, dž.š., a sve što je produkt ibadeta i pokornosti Allah, dž.š., voli i daje u zamjenu za njega ono što je bolje i ljepše. Nagrada za post nije ogranicena odredenim brojem i kolicinom. Allah za njega posebno nagraduje kao što smo naveli u hadisu Ebu Hurejre (… osim posta. On je Moj i Ja za njega nagradujem.) Kako smo zakljucili iz ovih Allahovih rijeci da je nagrada za post neogranicena? Poznato je da se za dobra djela dobiva desetorostruka ili sedamstorostruka nagrada, a što se tice posta Allah, dž.š., je nagradu za njega pripisao Sebi bez spominjanja odredenog broja, a On je Najplemenitiji i Najdarežljiviji. U drugom hadisu jasno se navodi da je nagrada za post neogranicena i poznata samo Allahu, dž.š. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Što se tice djela ciju nagradu ne zna niko sem Allah, to je post.”

Allah, dž.š., je pripisao post Sebi i izdvojio ga izmedu ostalih djela zbog toga što je iskrenost u njemu posebno izražena i teško ju je pomiješati sa licemjerstvom i pretvaranjem. Post je tajna izmedu roba i njegova Gospodara i nemoguce je da za nju zna iko osim njih. Drugim rijecima receno; nije li postac u stanju, kada se osami, prekinuti post, jesti, piti i raditi sve ono što mu je Allah zabranio samim postom, a zatim pred ljudima glumiti da posti? Jeste, u stanju je da takvo što uradi, ali to on ipak ne radi jer je svjestan da ga njegov Gospodar nadzire kada je s ljudima i kada je sam i da Mu i najsitnija stvar ne može promaci. Zbog toga kaže Allah, dž.š., u hadisu kudsijju hvaleci postace:”… ostavlja hranu, pice i prohtjeve radi Mene.” Post je štit koji štiti i cuva postaca od bezvrijednog i bestidnog govora kao što kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Kada covjek bude postio, neka izbjegava bestidni govor i neka se ne prepire.” Takoder post cuva postaca od Vatre, da nas Allah sacuva i udalji od nje.

Neke zdravstvene koristi posta
 
Mnogi ucenjaci našeg vremena posvetili su pažnju pojašnjenju zdravstvenih koristi islamskog posta oslanjajuci se u tome na dostignuca (otkrica) savremene medicine. Organizovali su posebne seminare i kongrese na kojima su govorili o znanstvenoj nadnaravnosti Kur'ana i njegovih propisa. Iznijeli su naucne cinjenice koje potvrduju pozitivan uticaj posta na sve dijelove tijela i pomaže u lijecenju stomacnih bolesti, što nije bilo poznato prijašnjim ucenjacima. Bitno je napomenuti da cilj navodenja zdravstvenih koristi posta nije podstaci ljude na post zbog zdravstvenih razloga, nego povecanje ubjedenja vjernicima i podsticanje slabih duša na ozbiljno razmišljanje o Allahovoj vjeri, velicini, mudrosti i nadnaravnosti njenih propisa.

Ovdje cemo spomenuti koristi koje je naveo doktor Abdulaziz b. Ismail u knjizi “El-Islamu vet-Tibbul-hadisu”(Islam i savremena medicina), koji kaže: “Pokazalo se da je post koristan u mnogim situacijama, predstavlja jedinstven lijek u odredenim bolestima, a najvažniji lijek u zaštiti od sljedecih bolesti: Trajni poremecaj crijeva popracen fermentacionim reakcijama unutar bjelancevina i škroba, u ovom slucaju pomaže post a posebno nekonzumiranje vode izmedu dva obroka ili veliki razmak izmedu dva obroka kao što je slucaj s postom.

2. Naglo povecanje tjelesne težine koje dolazi od mnoštva hrane i malo kretanja. Post je najkorisniji lijek za ovu bolest s time da je potrebno umjereno uzimanje hrane u vrijeme iftara i zadovoljavanje vodom u vrijeme sehura. 3. Povecanje krvnog pritiska što se posebno manifestuje u vrijeme povecanog raskoša (ugodnosti) i duševnih afekata. Mjesec ramazan je blagodat i blagoslov za ovakvu vrstu poremecaja, a pogotovo ako se radi o osobama kod kojih je tjelesna težina prešla prirodnu granicu.

4. Trajna upala bubrega popracena kihanjem i podbuhlošcu (otecenošcu). 5. Srcane bolesti popracene podbuhlošcu.

6. Trajna upala zglobova narocito ako je popracena debljinom, što je karakteristicno za žene iznad 40 godina. Možda ce neko reci: “Osoba koja je pogodena nekom od navedenih bolesti mora se savjetovati sa doktorom po pitanju posta (tj. da li može postiti ili ne), dok je post propisan zdravim osobama?

Kažemo: “Slažemo se sa tom konstatacijom, medutim, post je koristan zdravim osobama sa tog aspekta što ih cuva od navedenih bolesti. Sve ove bolesti razvijaju se postepeno tako da ih covjek ne može otkriti u njihovom pocetnom stadiju. Ono što je sigurno i medicinski potvrdeno jeste da post predstavlja preventivnu zaštitu od ovih bolesti. Statisticki podaci u koje nema nikakve sumnje, pokazali su da debljina (gojaznost) cini tijelo podobnim za prihvatanje razlicitih vrsta oboljenja, kao što su šecer, povecanje krvnog pritiska, trajna upala zglobova i sl. Suprotno od toga smanjenje tjelesne težine cini tijelo otpornim prema spomenutim bolestima. (23,24 str.)

Pro?itajte i.....

Written on 04/02/2013, 17:29 by admin
fudbaleri-ako-osvoje-titulu-dobivaju-7-dana-besplatnog-seksaAfri?ki kup nacija polako se približava završnici, a samim time i svima onima koji stižu do nje - rastu apetiti. Naravno, tako i igra?ima Nigerije, koji su u ?etvrtfinalu zaustavili najve?e favori...
Written on 05/01/2013, 14:27 by admin
izbijelite-zube-korom-od-bananeBijeli zubi san su svake žene, a kako bi dobili ili pak zadržali neodoljivi osmijeh trebalo bi izbjegavati kavu u cigarete, ali i redovito prati zube. No postoji još jedno prirodno, besplatn...
Written on 26/03/2013, 20:33 by emir
vracaju-se-u-kinu-kinezi-u-bih-tiho-su-dosli-jos-tise-odlazeU namjeri da ispri?aju pri?u o životu Kineza u Banjoj Luci, došli su do neo?ekivanog saznanja. Njihove radnje mahom se zatvaraju, a one koje rade, posluju s gubitkom. Mnogi su ve? napustili Bosnu...
left

Zabava

Linkovi